Weather

Legislation

Tên văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Quy trình kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 238/TCDL-LH 19/03/2018 19/03/2018
Quy định về cấu trúc và dung lượng đề nghị nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 92/QĐ-TCDL 12/03/2018 12/03/2018
Hướng dẫn thực hiện Luật du lịch 2017 207/TCDL-VP 13/03/2018 13/03/2018
Công văn số 312/SDL-QLLH v/v thông báo triển khai dịch vụ công mức độ 3 CV 312/SDL-QLLH 05/04/2017 05/04/2017
Thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Hà Nội ban hành vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 240/KH-UBND 27/12/2016 01/01/2017
Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện chấp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nộ 6551/QĐ-UBND 28/11/2016 28/11/2016
Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện chấp nhận không qua thi tuyển với trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016 6540/QĐ-UBND 28/11/2016 28/11/2016
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đ 177/2016/TT-BTC 01/11/2016 01/01/2017
Quyết định 3313/QĐ-BVHTTDL v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 3313/QĐ-BVHTTDL 20/09/2016 20/09/2016
Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện 96/2016/NĐ-CP 01/07/2016 01/07/2016
Quyết định 3455/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 20/10/2014 về việc Phê duyệt “Chiến lược marketing du lịch đến năm 2020” 3455/QĐ-BVHTTDL 20/10/2014 20/10/2014
Thông tư số 14/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 31/12/2010: Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn 14/2010/TT-BVHTTDL 31/12/2010 15/02/2011
Luật số 15/2012/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012: LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 15/2012/QH13 20/06/2012 01/07/2013
Luật số 16/2012/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012: LUẬT QUẢNG CÁO 16/2012/QH13 21/06/2012 01/01/2013
Luật số 17/2012/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012: LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 17/2012/QH13 21/06/2012 01/01/2013

Weather